Chirurgia onkologiczna głowy i szyi. Współczesność a może coś więcej…?

Chirurgia onkologiczna obszaru głowy i szyi zajmuje się leczeniem chirurgicznym nowotworów twarzy, jamy ustnej, gardła i krtani oraz części twarzowej czaszki. Jest wykonywana zarówno przez chirurgów szczękowo-twarzowych, jak i otolaryngologów. Zabiegi z tego zakresu powinny poza fazą ablacyjną obejmować następowo fazę rekonstrukcyjną, której zadaniem jest niwelowanie skutków wielopłaszczyznowego kalectwa czynnościowego oraz estetycznego spowodowanego rozległym wycięciem nowotworu z adekwatnym do rozpoznania marginesem tkanek makroskopowo niezmienionych. Wachlarz zabiegów rekonstrukcyjnych obejmuje wiele technik chirurgicznych, w tym zabiegi odtwórcze z wykorzystaniem płatów przenoszonych na zespoleniach mikronaczyniowych. Radykalność zabiegów onkologicznych uzyskiwana jest dzięki dokładnemu planowaniu resekcji przed zabiegiem z wykorzystaniem modeli stereolitograficznych, szablonów chirurgicznych, nawigacji śródoperacyjnej oraz może być symulowana w warunkach rozszerzonej rzeczywistości (hologramy). W celu jak najwierniejszego odwzorowania warunków sprzed choroby. Współczesna chirurgia rekonstrukcyjna jest w stanie idealnie odwzorować kształt i objętość utraconych tkanek twardych i miękkich dzięki chirurgii wspomaganej komputerowo, co znacznie poprawia chorym pooperacyjną jakość życia.