Pomagamy

PTS oraz Fundacje “Zobacz mnie” i “For Art” łączą siły, by zapewnić jak najlepszą opiekę stomatologiczną dzieciom z najuboższych rodzin. Podczas obchodów Jubileuszu 70-lecia PTS zostanie przeprowadzona licytacja porcelanowych modeli zębów z autografami znanych osób oraz dzieł sztuki, a całość funduszy przeznaczona zostanie na ww. cel. Wśród Jubileuszowych Zębów PTS znajdą się te z podpisami: Olgi Tokarczuk, Jerzego Owsiaka, Anity Włodarczyk, Anny Wyszkoni, Andrzeja Piasecznego, Doroty Wellman, Marcina Prokopa, Bartka Jędrzejaka.

Zapraszamy Państwa do hojnego przyłączania się do akcji! 

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki przeprowadzenia Aukcji „Jubileuszowy Ząb PTS” z przeznaczeniem na cele charytatywne, która odbędzie się w dniu 26.11.2021 r. w Hotelu Hilton w Łodzi, zwana dalej „Aukcją”.
 2. Organizatorem Aukcji, jest Stowarzyszenie pod nazwą: „Polskie Towarzystwo Stomatologiczne” z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem:  50-425 Wrocław, ul. Krakowska 26, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, którego akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000111016, NIP: 522-00-16-336, REGON: 000811365, zwane dalej „PTS
  oraz
  Fundacja pod nazwą: “Zobacz MNIE” z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem 50-069 ul. Ofiar Oświęcimskich 14/11, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, którego akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000795364, NIP: 897-18-68-716, REGON: 383909908, zwana dalej “Fundacją”.
 3. Aukcję przeprowadzi profesjonalny aukcjoner na zlecenie PTS.
 4. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki wykonane przez artystów na zlecenie PTS i przekazane przez PTS do licytacji, z której dochód zostanie przeznaczony na objęcie pomocą stomatologiczną dzieci z ubogich rodzin w 2022 roku. Zgodnie z dokumentami przekazania powierzone dzieła sztuki stanowią własność PTS, który ma wyłączne prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimikolwiek postępowaniem sądowym, egzekucyjnymi i skarbowym.
 5. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawa przez osobę upoważnioną do działania w imieniu PTS oraz Fundacji, zwaną dalej „Aukcjonerem”.
 6. Całość zebranej kwoty w trackie licytacji, po potrąceniu kosztów jej organizacji, zostanie przekazana przez PTS na konto Fundacji „Zobacz MNIE” o numerze 12 1090 2398 0000 0001 4307 1844 prowadzonym przez Santander Bank Polska S.A. w terminie do 31 stycznia 2022 roku.
 7. Opisy przedmiotów przeznaczonych do licytacji zawarte na stronie internetowej www.jubileusz.pts.net.pl mogą być uzupełnione lub zmienione przez Organizatora Aukcji przed rozpoczęciem licytacji.
 8. Do uczestnictwa w Aukcji upoważniają tabliczki z numerami aukcyjnymi, które można otrzymać przy stanowisku rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w Aukcji.
 9. Osoba dokonująca rejestracji z ramienia Organizatora ma prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Tabliczkę z numerem aukcyjnym należy zwrócić bezpośrednio po zakończeniu Aukcji, a w przypadku zakupu odebrać potwierdzenie zawartej transakcji.
 10. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner, jednak zwyczajowo nie są one niższe niż 100zł. Zakończenie Aukcji dzieła sztuki następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między PTS a licytantem, który  zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie Aukcji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację dzieła sztuki.
 11. Wszystkie dzieła sztuki licytowane na Aukcji mają cenę gwarantowaną. Jest to zarazem cena minimalna, poniżej której PTS nie może sprzedać dzieła sztuki.
 12. Kwota wylicytowana zawiera już podatek od towarów i usług VAT.
 13. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane dzieła sztuki w terminie 14 dni od dnia Aukcji. PTS będzie uprawnione do naliczania odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.
 14. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. PTS przyjmuje następujące formy płatności: przelew na rachunek bankowy w Banku ING Bank Śląski S.A., numer rachunku: 33 1050 1504 1000 0090 3142 7561.
 15. W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie PTS po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.
 16. Własność wylicytowanego dzieła sztuki przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną.
 17. Odbiór wylicytowanych dzieł sztuki jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty.
 18. Sposób odbioru wylicytowanego dzieła sztuki zostanie indywidualnie ustalony z nabywcą.
 19. Osoby biorące udział w Aukcji, licytujące dzieła sztuki, są pouczane o tym, iż zgodnie z przepisami: -ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.Nr 162 poz. 1568) – wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz.U. z 1997r Nr5, poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną. Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2000r Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) – Organizator jest zobowiązany do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.
 20. Zasady lub warunki, a także termin niniejszej licytacji mogą być przez Organizatora, z ważnych powodów, zmienione.
 21. Organizator, po wprowadzeniu zmian niezwłocznie powiadomi o tym fakcie licytantów.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia licytacji z ważnych przyczyn.
 23. Przystąpienie do licytacji oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
 24. Osobą uprawnioną do kontaktów i udzielania wszelkich wyjaśnień w sprawie Aukcji ze strony Organizatora jest: Piotr Flejszar, tel. 601 682 368, email: flejszar@pts.net.pl .
 25. W zakresie danych osobowych przetwarzanych podczas Aukcji i w związku z nią zastosowanie znajdują przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności zawarte w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – „RODO” oraz w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 26. Osoba przekazująca swoje dane w związku z udziałem w Aukcji podpisuje zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z treścią załącznika do niniejszego Regulaminu.

 

Załącznik do Regulaminu:

KLAUZULA INFORMACYJNA
 – art.13 RODO – informacja podawana w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą

WRAZ Z WYRAŻENIEM ZGODY NA ICH PRZETWARZANIE

Realizując obowiązek wynikający z przepisu zawartego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”), oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 100) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Stowarzyszenie: „Polskie Towarzystwo Stomatologiczne” z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 26, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, którego akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000111016 (wydruk KRS odpowiadający w swojej treści odpisowi aktualnemu KRS), NIP: 522-00-16-336, zwane dalej  „PTS“.

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych z PTS można się skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres korespondencyjny PTS
 • na adres e-mail: biuro@pts.net.pl
 • pod numerem telefonu: 48 71 784 02 50

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:

a) uczestniczenia w Aukcji, w tym udziału w licytacji oraz zawarcia i realizacji związanej z tym umowy (podstawa art.6 ust.1 lit. b RODO);

b) wykonywania obowiązków prawnych (podstawa art.6 ust.1 lit. c RODO), np. wystawiania oraz przechowywania faktur itp.;

c) archiwalnych(dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (nasz prawnie uzasadniony interes, podstawa art.6 ust.1 lit. f RODO);

d) ewentualnego ustalenia/dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa art.6 ust.1 lit. f RODO);

e) oferowania przez nas Państwu bezpośrednio produktów i usług, (nasz prawnie uzasadniony interes, podstawa art.6 ust.1 lit. f RODO);

f) oferowania Państwu bezpośrednio produktów i usług naszych partnerów handlowych (nasz i naszych partnerów uzasadniony interes, podstawa art.6 ust.1 lit. f RODO).

4. PTS będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, nr telefonu komórkowego.

5. W celu prawidłowej realizacji umowy Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione następującej kategoriom podmiotów:
a) przedsiębiorcom świadczącym usługi rachunkowe (księgowe, podatkowe), windykacyjne, prawnicze, informatyczne na naszą rzecz, w tym podmiotom prowadzącym i rozliczającym w naszym imieniu Aukcję;
b) przedsiębiorcom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie na naszą rzecz;
c) przedsiębiorcom świadczącym usługi płatnicze (np. banki) w celu obsługi procesu płatności;
d) organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym, organom publicznym, na ich żądanie w zakresie dozwolonym przez prawo;
e) Kontrahentom, z którymi dokonujecie Państwo czynności w imieniu Spółki na podstawie udzielonych Państwu pełnomocnictw.

6. Dostęp do Państwa danych osobowych przysługuje wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora.

7. Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji (bez udziału człowieka), w tym profilowania (wykorzystywanie danych do analiz).

8. Państwa dane osobowe niezbędne do wykonywania obowiązków prawnych będą przetwarzane przez czas trwania Aukcji, obowiązywania zawartej w związku z Aukcją umowy oraz czas, w którym przepisy prawne (np. przepisy podatkowe) nakazują przechowywać dane.

9. Przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) przenoszenia danych;
d) usunięcia danych, chyba, że przetwarzanie jest niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa członkowskiego, któremu podlega administrator,
 • ograniczenia przetwarzania danych, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w art.23 RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie takiej zgody (art.6 ust.1 lit. a) RODO). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Prawo cofnięcia zgody nie dotyczy przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO i jest niezbędne do wykonania umowy.

Podstawa do skorzystania z ww. praw wynika z obowiązujących przepisów. Możliwość skorzystania z danego prawa zależy od podstawy wykorzystywania tych danych oraz od celu ich przetwarzania.

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki przeprowadzenia Aukcji „Sztuka współczesna” z przeznaczeniem na cele charytatywne, która odbędzie się w dniu 26.11.2021 r. w Hotelu Hilton w Łodzi, zwana dalej „Aukcją”.
 2. Organizatorem Aukcji jest Fundacja For ART z siedzibą w Lubinie, przy ul. Ignacego Łukasiewicza 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320884, posiadająca NIP: 6922460865.
 3. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki przekazane przez ich twórców do licytacji, z której dochód zostanie przeznaczony na objęcie pomocą stomatologiczną dzieci z ubogich rodzin w 2022 roku, prowadzoną w ramach działalności statutowej Fundacji For ART. Zgodnie z dokumentami przekazania powierzone obiekty stanowią ich własność, mają oni prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimikolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym, zwana dalej “Fundacją”.
 4. Aukcję przeprowadzi profesjonalny aukcjoner na zlecenie Fundacji.
 5. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawa przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Fundacji, zwaną dalej „Aukcjonerem”.
 6. Całość zebranej kwoty w trackie licytacji, po potrąceniu kosztów jej organizacji, zostanie przekazana przez Fundację For ART na konto Fundacji „Zobacz MNIE” o numerze 12 1090 2398 0000 0001 4307 1844 prowadzonym przez Santander Bank Polska S.A. w terminie do 31 stycznia 2022 roku.
 7. Opisy przedmiotów przeznaczonych do licytacji zawarte na stronie internetowej www.jubileusz.pts.net.pl mogą być uzupełnione lub  zmienione przez Organizatora Aukcji przed rozpoczęciem licytacji.
 8. Do uczestnictwa w Aukcji upoważniają tabliczki z numerami aukcyjnymi, które można otrzymać przy  stanowisku rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w Aukcji.
 9. Osoba dokonująca rejestracji z ramienia Organizatora ma prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Tabliczkę z numerem aukcyjnym należy zwrócić bezpośrednio po zakończeniu Aukcji, a w przypadku zakupu odebrać potwierdzenie zawartej transakcji.
 10. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner, jednak zwyczajowo nie są one niższe niż 100zł. Zakończenie Aukcji dzieła sztuki następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Fundacją a licytantem, który  zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie Aukcji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację dzieła sztuki.
 11. Wszystkie dzieła sztuki licytowane na Aukcji mają cenę gwarantowaną. Jest to zarazem cena minimalna, poniżej której Fundacja nie może sprzedać dzieła sztuki.
 12. Do kwoty wylicytowanej Fundacja dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 3%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną nie zawiera podatku od towarów i usług VAT, który zostanie doliczony do kwoty wylicytowanego przedmiotu i opłaty aukcyjnej. Ustalona powyżej łączna wartość stanowi ostateczną pełną kwotę do zapłaty z transakcji licytacji dzieła sztuki.
 13. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane dzieła sztuki w terminie 14 dni od dnia Aukcji. Fundacja For ART będzie uprawniona do naliczania odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.
 14. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Fundacja For ART przyjmuje płatności przelewem na rachunek bankowy w BNP PARIBAS numer rachunku: 84 1750 0012 0000 0000 3056 8238.
 15. W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie Fundacja For ART po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.
 16. Własność wylicytowanego dzieła sztuki przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej kwoty transakcji licytacji dzieła sztuki ustalonej powyżej w pkt 12.
 17. Odbiór wylicytowanych dzieł sztuki jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty.
 18. Sposób odbioru wylicytowanego dzieła sztuki zostanie indywidualnie ustalony z nabywcą.
 19. Osoby biorące udział w Aukcji, licytujące dzieła sztuki, są pouczane o tym, iż zgodnie z przepisami: – ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.Nr 162 poz. 1568) – wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz.U. z 1997r Nr5, poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną. Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2000r Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) – Organizator jest zobowiązany do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.
 20. Zasady lub warunki, a także termin niniejszej licytacji mogą być przez Organizatora, z ważnych powodów, zmienione.
 21. Organizator, po wprowadzeniu zmian niezwłocznie powiadomi o tym fakcie licytantów.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia licytacji z ważnych przyczyn.
 23. Przystąpienie do licytacji oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
 24. Osobą uprawnioną do kontaktów i udzielania wszelkich wyjaśnień w sprawie Aukcji ze strony Organizatora jest Ewa Banaś, tel. 601 726 334, email: banase@me.com.
 25. W zakresie danych osobowych przetwarzanych podczas Aukcji i w związku z nią zastosowanie znajdują przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności zawarte w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – „RODO” oraz w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 26. Osoba przekazująca swoje dane w związku z udziałem w Aukcji podpisuje zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z treścią załącznika do niniejszego Regulaminu.

 

Załącznik do Regulaminu:

KLAUZULA INFORMACYJNA
– art.13 RODO – informacja podawana w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą

 

WRAZ Z WYRAŻENIEM ZGODY NA ICH PRZETWARZANIE

Realizując obowiązek wynikający z przepisu zawartego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”), oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 100) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Fundacja: For ART z siedzibą w Lubinie, przy ul. Ignacego Łukasiewicza 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320884, posiadająca NIP: 6922460865 zwane dalej  „Fundacją

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych z Fundacją można się skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres korespondencyjny Fundacji
 • na adres e-mail: banase@me.com

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:

a) uczestniczenia w Aukcji, w tym udziału w licytacji oraz zawarcia i realizacji związanej z tym umowy (podstawa art.6 ust.1 lit. b RODO);
b) wykonywania obowiązków prawnych (podstawa art.6 ust.1 lit. c RODO), np. wystawiania oraz przechowywania faktur itp.;
c) archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (nasz prawnie uzasadniony interes, podstawa art.6 ust.1 lit. f RODO);
d) ewentualnego ustalenia/dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa art.6 ust.1 lit. f RODO);
e) oferowania przez nas Państwu bezpośrednio produktów i usług, (nasz prawnie uzasadniony interes, podstawa art.6 ust.1 lit. f RODO);
f) oferowania Państwu bezpośrednio produktów i usług naszych partnerów handlowych (nasz i naszych partnerów uzasadniony interes, podstawa art.6 ust.1 lit. f RODO);

4. Fundacja będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, nr telefonu komórkowego.

5. W celu prawidłowej realizacji umowy Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione następującej kategoriom podmiotów:
a) przedsiębiorcom świadczącym usługi rachunkowe (księgowe, podatkowe), windykacyjne, prawnicze, informatyczne na naszą rzecz, w tym podmiotom prowadzącym i rozliczającym w naszym imieniu Aukcję;
b) przedsiębiorcom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie na naszą rzecz;
c) przedsiębiorcom świadczącym usługi płatnicze (np. banki) w celu obsługi procesu płatności;
d) organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym, organom publicznym, na ich żądanie w zakresie dozwolonym przez prawo;
e) Kontrahentom, z którymi dokonujecie Państwo czynności w imieniu Spółki na podstawie udzielonych Państwu pełnomocnictw.

6. Dostęp do Państwa danych osobowych przysługuje wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora.

7. Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji (bez udziału człowieka), w tym profilowania (wykorzystywanie danych do analiz).

8. Państwa dane osobowe niezbędne do wykonywania obowiązków prawnych będą przetwarzane przez czas trwania Aukcji, obowiązywania zawartej w związku z Aukcją umowy oraz czas, w którym przepisy prawne (np. przepisy podatkowe) nakazują przechowywać dane.

9. Przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
c) przenoszenia danych,
d) usunięcia danych, chyba, że przetwarzanie jest niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa członkowskiego, któremu podlega administrator,
 • ograniczenia przetwarzania danych, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w art.23 RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie takiej zgody (art.6 ust.1 lit. a) RODO). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Prawo cofnięcia zgody nie dotyczy przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO i jest niezbędne do wykonania umowy.

Podstawa do skorzystania z ww. praw wynika z obowiązujących przepisów. Możliwość skorzystania z danego prawa zależy od podstawy wykorzystywania tych danych oraz od celu ich przetwarzania.